NORMES GENERALS DEL CURS

1. - Esprega la maxima puntualitat. Les clases acabaran a l'hora prevista, per respecte a l'alumne seguent.

2.- Esta terminantment prohibit fumar al centre.

3.- L'asistencia a clase es obligatoria,  amb lo cual les clases a les que no asista l'alumne no es recuperaran, sent recuperables únicament aquelles a les que falte el profesor, circumstancia que es realitzará sempre previa comunicació amb l'alumne.

4.- El pagament de la mensualitat es realitzará obligatoriament durant la primera setmana del mes en curs. El retras en el pagament del rebut, mes enllá de la primera setmana, supondrá un recarrec del 10% sobre el valor del rebut.

5.- El pagament es pot realitzar en metálic o per transferencia bancaria, la cual deurá ser solicitada per l'alumne i li serán entregades les dades bancaries.

6.- L'impagament d'una mensualitat será motiu de recarrec d'un 30% sobre el valor del rebut.

7.- La comunicació de baixa voluntaria deurá realitzarse amb una antelació d'una setmana al mes de la baixa lla que, en cas de no fer-ho, es generará el rebut i es cobrará.

8.- La baixa temporal durant algún període del curs, contrau una cuota de mantenimient del 40% de l'import de la mensualitat, en concepte de reserva de plaça.

9.- La reserva de plaça per al seguent curs es deurá realitzar per mitg de la preinscripció a finals del mes de juliol, deguent abonar en eixe moment el 50% del preu de la primera mensualitat del curs seguent. En cas contrari no es reservará ninguna plaça.

La Asociació.